AVISO LEGAL

A páxina web www.organizadamente.info (en diante, o “website”) é un espazo web persoal destinado a ofrecer información sobre Produtividade Persoal e diferentes técnicas de mellora organizativa e produtiva. O autor dos contidos e propietario do website é Xosé Sobral (en adiante o “propietario”) ou as persoas por el convidadas.

A través do presente Aviso Legal preténdese regular o acceso, uso e, en xeral, a relación entre o website e os usuarios que fan uso do mesmo (en adiante, os “usuarios”).

Protección de datos persoais

ORGANIZADAMENTE cumpre coas directrices da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Real Decreto 1720/2007 do 21 de decembro polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica e demais normativa vixente en cada momento, e vela por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais do usuario. Para iso, xunto a cada formulario de solicitude de datos de carácter persoal, nos servizos que o usuario poida solicitar a info@organizadamente.info, fará saber ao usuario da existencia e aceptación das condicións particulares do tratamento dos seus datos en cada caso, informándolle da responsabilidade do ficheiro creado, a dirección do responsable, a posibilidade de exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, a finalidade do tratamento e as comunicacións de datos a terceiros no seu caso.

Así mesmo, ORGANIZADAMENTE informa que dá cumprimento á Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico e solicitaralle o seu consentimento ao tratamento do seu correo electrónico con fins comerciais en cada momento.

Exención de responsabilidade polos contidos e servizos prestados

O propietario do website presta os seus servizos e contidos de forma continuada empregando todos os medios técnicos ao seu alcance para realizar a devandita prestación de forma satisfactoria. Os contidos deste sitio web non constitúen nin substitúen un asesoramento profesional, polo que o titular do website exímese de calquera responsabilidade, directa ou indirecta, que puidese derivarse do uso ou aplicación da información desta web fóra dos seus propósitos.

O propietario do website poderá realizar modificacións na información contida no website e nos servizos que se prestan a través del sen que iso de dereito a reclamación ou indemnización algunha para o usuario.

O propietario do website non se fai responsable polos danos e prexuízos de toda natureza que puidesen derivarse da non dispoñibilidade e continuidade do funcionamento do website. Así mesmo, o titular do website non se fai responsable dos fallos ou danos, directos ou indirectos, que poidan causarse ao sistema informático do usuario ou aos ficheiros almacenados no mesmo, como consecuencia de virus ou calquera outra aplicación informática maligna que puidese estar aloxada no website.

O propietario do website non se fai responsable polos danos e prexuízos de toda natureza que puidesen derivarse do coñecemento que poidan ter terceiros non autorizados dos datos dos usuarios e do uso que fagan con eles.

Propiedade intelectual dos contidos do webside

Os textos e elementos gráficos que constitúen o WEBSITE, así como a súa presentación e montaxe, son titularidade exclusiva do propietario do website ou este ostenta os dereitos de explotación necesarios. Sen prexuízo do anterior, os nomes comerciais, marcas ou signos distintivos que aparecen aos que se fai alusión neste website pertencen aos seus respectivos propietarios e atópanse protexidos pola lexislación vixente respecto diso.

Permítese o uso de hipervínculos ao website e a utilización ou reprodución, total ou parcial, sen ánimo de lucro, do contido sempre que se faga constar a fonte e inclúase un hipervínculo a esta web, e nos casos permitidos nos artigos 31 a 34 da Lei de Propiedade Intelectual, quedando este baixo licenza Creative Commons de Recoñecemento 4.0 Internacional, cuxo texto de desenvolvemento pode ser consultado aquí (quedan excluídas desta licenza todas as imaxes fóra daquelas cuxa autoría corresponda ao propietario e así se mencione expresa e inequivocamente).

Prohíbese calquera uso, transformación ou explotación dos contidos con finalidades comerciais, promocionais ou contrarias á lei, moral ou orde pública.

“Getting Things Done” e “GTD” son marcas rexistradas da David Allen Company. Xosé Sobral non representa nin está afiliado, non foi adestrado nin está avalado por David Allen ou a David Allen Company e simplemente comparte o seu coñecemento e experiencia persoal no uso de GTD. O mesmo cabe dicir das demais técnicas referidas: Agile Results, Pomodoro, Kanban, etc.

Lexislación e Xurisdición aplicables

O presente AVISO LEGAL réxese polas leis do estado español, quedando sometida á xurisdición dos Tribunais de Santiago de Compostela calquera disputa, reclamación ou controversia sobre o mesmo.

Para calquera dúbida relacionada co presente AVISO LEGAL, o usuario poderá poñerse en contacto co propietario do website mediante comunicación á dirección de correo electrónico info@organizadamente.info